Circuits en Europe

  • Lviv - Cracovie - Prague - Český Krumlov - Lviv ;
  • Lviv - Olomouc - Prague - Karlovy Vary - Český Krumlov - Lviv ;
  • Lviv - Olomouc - Prague - Dresde - Cracovie - Lviv.